+381-63/111-3239,+381-11/3165-145, +381-11/3166-173 Gaudijeva 4 street, Belgrade, Serbia

Autorski radovi

SPISAK AUTORSKIH RADOVA

1. „Mogućnost protetskog zbrinavanja pacijenata nakon hiruške ugradnje endosealnih šraf implantata sip-sistema”

3. Kongres stomatologa Jugoslavije – Zbornik kratkih sadržaja (str. 74)

20-23. septembar 2000, Novi Sad

2. „Age as a criterium for implantation“

6th Congres of the Balkan Stomatological Society – BaSS

3-6. may 2001, Bucharest, Romania

3. „Klinička i rendgenološka analiza implantata sip-sistema ugrađenih kod pacijenata različite starosne dobi“

Prvi kongres stomatologa Bosne i Hercegovine sa internacionalnim učešćem

17-20. oktobar 2001, Sarajevo

4. Stručni rad: „Opterećenje šraf cilindričnih implantata u periodu od dve do četiri nedelje nakon ugradnje“

„Stomatolog“ br 69/2002 – Časopis komore privatnih doktora stomatologa Srbije

5. Stručni rad: „Zbrinavanje pacijenata sa ugrađenim implantatima i izrada fiksnih protetskih radova na njima“

„Stomatolog“ br 70/2003 – Časopis komore privatnih doktora stomatologa Srbije

6. „Cirkularni karijes – prikaz slučaja“

XIX Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji

20-21. jun 2003, Vrnjačka Banja

7. Stručni rad: „Pomeranje indikacija od mobilne ka fiksnoj protetici ugradnjom samo 1-2 implantata“

„Stomatolog“ br 73/2004 – Časopis komore privatnih doktora stomatologa Srbije

8. „Replacing movable protetic structure by a fixed bridge with one incerted implant“

9th Congress of Balkan Stomatological Society – BaSS

13-16. may, Ohrid

9. „Rano opterećenje implantata u fiksnoj protetici“

IV Kongres stomatologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem

13-16. oktobar 2004, Igalo, Herceg Novi

10. Predavanje na temu: „Primena tankih implantata u oralno-hiruškoj praksi“

Prvi simpozijum oralnih hirurga i oralnih implantologa Srbije

29-30. oktobar 2004, Beograd, Sava Centar

11. Plenarno predavanje na temu: „Pomeranje indikacija od mobilne ka fiksnoj protetici ugradnjom implantata“

Komora privatnih doktora stomatologa Srbije – VII Stomatološki dani

3-5. decembar 2004, Vrnjačka Banja

12. Stručni rad: „Klinička opravdanost primene tankih implantata u oralno-hiruškoj praksi“

„Stomatolog“ br 74/2005 – Časopis komore privatnih doktora stomatologa Srbije

13. Stručni rad: „Rekonstrukcija defekta alveolarnog nastavka uzrokovanog vertikalnom frakturom korena zuba“

„Stomatolog“ br 75/2005 – Časopis komore privatnih doktora stomatologa Srbije

14. „Rešavanje nedostatka jednog zuba implantatom u regiji molara donje vilice“

Balkan Stomatological Society and Stomatological Association of Serbia and Montenegro – 10th Congresss of the BaSS

11-14. may 2005, Sava Center, Belgrade

15. „Endosseal implants in prothetic treatments of teeth attacked by parodontopathy“

Balkan journal of stomatology, official publication of the Balkan Stomatological Society – 10th Congress of the BaSS Belgrade

11-14. may 2005, Sava Center, Belgrade

16. Predavanje na temu: „Fiksna protetska rešenja: Veza implantat-prirodni zub“

Drugi simpozijum oralnih hirurga i oralnih implantologa Srbije

11-12. novembar 2005, Beograd, Sava Centar

17. „Reliability of the link implant-natural tooth method“

Balkan Stomatological Society – Stomatological Assotiations of Bosnia and Herzegovina – 11th Congress of the BaSS

may 2006, Sarajevo

18. Oral presentation: „Primary stability – A condition for early implant load“

13th Congress of BaSS

1-4. may 2008, Limassol, Cyprus

19. „Protetska izrada metalkeramičkih mostova na implantatima u bezuboj vilici“

XV simpozijum protetičara Srbije

12-15. jun 2008, Palić

20. „Hiruška ugradnja implantata u bezuboj vilici“

XV simpozijum protetičara Srbije

12-15. jun 2008, Palić

21. „Indikacije za primenu implantata širokog dijametra

XIX Balkanski kongres stomatologa – BaSS

24-27. april 2014, Beograd, Sava Centar